acasaelectricegazeapasicanalmaterialeinregistrarecontact
Apa si canal
Informatii


HOTARARE DE GUVERN nr.1591 din 18 decembrie 2002

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de       canalizare

 

Bransarea/racordarea la retelele publice de alimentare cu apa si de canalizare

 

  •     SECTIUNEA 1


    Prevederi generale
   
ART. 28

    (1) Toti utilizatorii care au instalatii de utilizare a apei vor avea acces de bransare/racordare la retelele sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare.

    (2) Un utilizator trebuie sa aiba de regula un singur bransament de apa si un racord de canal, mai multe bransamente si/sau racorduri admitandu-se in cazuri speciale, cu aprobarea reprezentantilor administratiei publice locale, pe baza avizului operatorului.

       (3) Bransarea utilizatorilor la reteaua de apa se face concomitent cu cea de canalizare .In cazul cand in zona respectiva nu se poate face bransament la canalizare, se va aviza numai racord  de apa la cismea in curte.
  

 
      ART. 29

    (1) Bransarea/racordarea tuturor utilizatorilor de apa, indiferent in ce scop (casnic, tehnologic), la retelele publice de alimentare cu apa si de canalizare se poate face doar in baza avizului definitiv eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de executie.

    (2) Eliberarea avizului se realizeaza in doua faze, si anume:

   a)avizul de bransare/racordare de principiu - cuprinde datele generale privind posibilitatile si conditiile de bransare/racordare a utilizatorului, date ce vor sta la baza intocmirii documentatiilor de catre un proiectant autorizat;

   b) avizul de bransare/racordare definitiv - prin care se insusesc solutiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de executie.

Documentatia anexata la cererea pentru avizul definitiv va contine:

  1.  memoriu tehnic privind descrierea solutiilor adoptate in cadrul proiectului pentru     bransarea/racordarea la reteaua publica de alimentare cu apa si de canalizare; documentatia economica;
  2.  scheme de montaj al conductelor de apa;
  3.  profiluri longitudinale ale retelelor de canalizare;
  4.  scheme de preepurare, daca este cazul;
  5.  detalii de rezolvare a situatiiilor in care traseele retelelor de apa se intersecteaza cu   traseele altor utilitati;planul retelelor in incinta.


    (3) Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv in maximum 30 de zile de la depunerea documentatiei complete. In cazul in care in momentul depunerii documentatiei aceasta nu este completa, operatorul va inapoia documentatia in termen de maximum 10 zile, indicand in scris ce documente lipsesc, completand in acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberarii avizului, precum si data la care s-a depus documentatia incompleta.
      
 ART. 30

    (1) Executarea lucrarilor de extindere pentru alimentari cu apa si canalizare, inclusiv a bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare, se va face dupa obtinerea autorizatiei eliberate de administratia publica locala, autorizatie care va avea la baza avizul definitiv al operatorului.

    (2) Caminul de apometru si caminul de racord se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate (de regula la 1-2 m in exteriorul acesteia).

    (3) Se admite montarea contoarelor de apa (apometre) si in cladiri, in general in subsoluri, cu conditia asigurarii de catre utilizator a securitatii in functionare si a accesului operatorului, stabilindu-se in acest sens clauze contractuale care sa defineasca drepturile si indatoririle fiecarei parti in aceasta situatie.

    (4) Darea in functiune a bransamentului de apa si a racordului de canalizare se va face dupa receptia acestora; la receptie se vor efectua probele de presiune si de etanseitate. Punerea in functiune se va face dupa incheierea contractului de furnizare-utilizare intre operator si utilizator in termenul prevazut in contract.

    (5) Realizarea de bransamente si racorduri de canalizare fara avizul operatorului este considerata clandestina si atrage, conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala, administrativa sau penala, dupa caz, atat pentru utilizator, cat si pentru executantul lucrarii.

    (6) Desfiintarea bransamentului si/sau a racordului se poate face in conditiile prevazute de lege.
  
 ART. 31

    (1) Operatorul are obligatia sa asigure gospodarirea eficienta a apei distribuite in localitati, precum si colectarea apelor meteorice, canalizarea si epurarea apelor uzate acolo unde exista canalizare.

    (2) Realizarea alimentarii centralizate cu apa a satelor si comunelor cu distributie stradala, fara bransamente la locuinte, este conditionata numai de asigurarea scurgerii apei din rigole stradale.

      In cazul bransamentelor de cismele in curti  se vor asigura  racordarea lor la un sistem de colectare  a scurgerilor in proprietatea utilizatorului.

    (3) Operatorii care exploateaza statiile de tratare a apei potabile si/sau instalatiile de epurare au obligatia sa realizeze urmarirea continua, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de functionare a acestora, sa pastreze registrele cu rezultatele analizelor si sa puna aceste date la dispozitia personalului imputernicit cu sarcini de inspectie si control.

  •     SECTIUNEA a 2-a


    Conditii de bransare si utilizare a serviciului public de alimentare cu apa

        ART. 32

    (1) Partile componente ale unui bransament sunt:

    a) camin de apometre (de bransament);

    b) priza de apa reprezentand punctul de racordare la reteaua de apa;

    c) conducta de bransament care se leaga la reteaua publica de distributie;

    d) armatura (vana) de concesie;

    e) apometre care asigura masurarea debitului de apa furnizata;

    f) armatura (vana) de inchidere.

    (2) Delimitarea dintre reteaua publica de distributie si instalatia interioara a utilizatorului se face prin apometru, care este ultima componenta a retelei publice de distributie.

    (3) Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.
 
     ART. 33

    (1) Orice utilizator, persoana fizica sau juridica, care doreste sa fie alimentat cu apa potabila trebuie sa depuna la operatorul-furnizor o cerere de bransare si utilizare a apei potabile din reteaua de distributie a sistemului public de alimentare cu apa. Cererea va fi insotita de certificatul de urbanism, planul de incadrare in zona scara 1:500, si actul de proprietate sau o imputernicire data de proprietar.

    ART. 34

    Procedura urmata de operator pentru eliberarea avizului de bransare contine:

    a) analiza incadrarii debitului solicitat in disponibilul debitului de apa al retelei publice de alimentare si deciderea:

    1. aprobarii cererii de bransare a utilizatorului, daca disponibilul de debit de apa din reteaua publica de alimentare este suficient;

    2. amanarii aprobarii sau limitarii provizorii a debitului bransamentului, daca executia acestuia necesita realizarea unei redimensionari a conductelor din reteaua publica de alimentare cu apa, a capacitatii sursei sau a instalatiilor de tratare existente. Se excepteaza de la aceste prevederi potentialii utilizatori care au sursele de apa existente poluate sau care solicita bransamente cu diametrul maxim de 20 mm;

    b) eliberarea avizului de bransare de principiu:

    1. analiza proiectului intocmit de un proiectant autorizat, care contine solutiile tehnice adoptate, dimensionarea pe baza elementelor de amplasament si a datelor de consum prezentate in cererea pentru bransare si utilizare, traseul si diametrul bransamentului, precum si marimea si amplasarea apometrului si detaliile de executie;

    2. eliberarea avizului de bransare definitiv.
   

ART. 35

    (1) Executia lucrarilor de instalare a bransamentului se poate face dupa obtinerea autorizatiei de construire eliberata in conditiile legislatiei in vigoare.

    (2) Dupa instalarea bransamentului se convoaca, conform legii, comisia de receptie in vederea receptionarii lucrarilor executate.

    (3) Dupa receptionarea bransamentului se intocmeste intre operator si utilizator contractul de bransare si utilizare a apei potabile si de canalizare.

    (4) In cazul contoarelor (apometrelor) montate in spatiile dintr-un condominiu, acestea au rol de repartitoare in raport cu contorul de la bransamentul imobilului.

     (5) Dupa receptionare, bransamentele se inscriu in conformitate cu prevederile legale, in evidenta mijloacelor fixe, ca proprietate a consiliului local, urmand ca exploatarea, intretinerea si repararea sa fie in atributiile operatorului/prestatorului serviciului.
 
  ART. 36
    Operatorul/prestatorul serviciului poate desfiinta, busona sau bloca retelele respective, fara ca utilizatorul sa aiba dreptul la despagubiri, in cazul in care se constata executarea unor lucrari de bransare la sistemul public de alimentare cu apa fara aprobare sau daca exista dovada ca aceste retele nu indeplinesc conditiile tehnice si igienico-sanitare legale.
  
 ART. 37

    Lucrarile de intretinere, exploatare si reconditionare a bransamentelor publice sunt executate de operatorul/prestatorul serviciului. Intretinerea care revine in sarcina operatorului/prestatorului serviciului nu cuprinde cheltuielile pentru deplasare sau pentru modificarea bransamentului si cheltuielile pentru repararea avariilor cauzate de neglijenta dovedita a utilizatorului; in acest caz aceste cheltuieli vor fi facturate utilizatorului.

 ART. 38

    Contractele de bransare/racordare si utilizare a apei potabile din reteaua de distributie a sistemului public de alimentare cu apa a unei localitati se incheie de operatorul/prestatorul serviciului cu urmatoarele categorii de utilizatori ai apei potabile, in functie de modul de utilizare a apei si de tipul de habitat, astfel:

    a) agenti economici;

    b) institutii publice;

    c) asociatii de proprietari/locatari;

    d) persoane fizice care nu locuiesc in cadrul unui condominiu.

    e) alte persoane juridice.

        ART. 39

    (1) In momentul incetarii contractului bransamentul va fi inchis si contorul va fi ridicat.

    (2) In cazul schimbarii titularului de contract, indiferent de cauza, noul utilizator este substituit celui anterior, fara alte cheltuieli, in afara celor legate, daca este cazul, de redeschiderea bransamentului, in cazul in care se pastreaza conditiile pentru care a fost eliberat avizul de bransare

    (3)Fostul utilizator ramane raspunzator fata de prestatorul serviciului pentru toate sumele datorate in virtutea contractului incheiat cu acesta.

   (4) Furnizorul este indreptatit sa nu livreze apa sau sa preia apele de canalizare la bransamentul la care datoriile utilizatorului  nu sunt achitate la zi, la schimbarea titularului de contract.

    (5)Furnizarea se poate face in conditiile in care noul utilizator ramane raspunzator fata de prestatorul serviciului pentru toate sumele datorate in virtutea contractului incheiat cu vechiul utilizator. In cazul chiriasilor din imobile raspunderea se transfera catre proprietar.

   
ART. 40

    (1) Contractele de bransare pe durata determinata (pentru antreprize de constructii, targuri etc.) pot fi acceptate cu titlu exceptional, pentru o durata limitata, sub rezerva de a nu cauza nici un inconvenient pentru distributia apei.

    (2) Operatorul/prestatorul serviciului poate conditiona realizarea de bransamente provizorii pentru contractele temporare de varsarea unui depozit de garantie, care urmeaza sa fie fixat pentru fiecare caz.

    (3) In cazul in care, datorita caracterului temporar al necesitatilor de apa, amenajarea unei prize de retea nu este justificata, un utilizator poate fi autorizat sa ia apa de la gurile de spalare (hidranti), prin intermediul unei prize special instalate de catre operator, priza dotata si cu apometru de masurare a consumului.

    (4) Cheltuielile de instalare a acestor bransamente si prize temporare revin in sarcina utilizatorului.

   
ART. 41

    (1) Punerea in functiune a bransamentului poate avea loc numai dupa semnarea contractului de bransare-utilizare.

    (2) Apometrele sunt instalate si intretinute de catre operatorul/prestatorul serviciului public de alimentare cu apa sau de catre un agent economic autorizat. Apometrul trebuie sa fie usor accesibil in orice moment pentru personalul operatorului sau agentului economic autorizat.

    (3) Instalarea apometrului in subsolul imobilului se poate face cu acordul scris al proprietarului, partea de bransament situata in imobil in amonte de apometru trebuie sa fie vizibila si degajata, pentru ca operatorul/prestatorul serviciului sa poata interveni in caz de avarie sau sa poata verifica daca nu a fost efectuata nici o priza ilicita pe acest traseu de bransament.

     (4) In cazul in care consumul unui utilizator nu mai corespunde prevederilor din avizul definitiv de bransare/racordare, operatorul/prestatorul serviciului inlocuieste apometrul cu altul corespunzator si, daca este necesar, inlocuieste si bransamentul

ART. 42

    (1) Lucrarile publice de alimentare cu apa se inscriu, conform legii, ca mijloace fixe in proprietatea domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, urmand ca exploatarea, intretinerea si aprobarea unor bransamente de instalatii noi interioare la aceste retele sa se faca numai in conditiile prezentului regulament-cadru.

    (2) In cazul in care se constata executarea unor lucrari de bransare la sistemul public de alimentare cu apa al localitatii, fara aprobare, operatorul/prestatorul serviciului va putea desfiinta, busona sau bloca retelele respective, fara ca beneficiarul sau executantul acestor lucrari sa aiba drept la despagubiri.

    (3) Toate lucrarile de montare, intretinere si reparare se executa de agenti economici autorizati.

    (4) Operatorul/prestatorul serviciului poate sa refuze deschiderea unui bransament daca instalatiile interioare sunt susceptibile de a dauna functionarii normale a retelei publice de distributie, ca urmare a executiei acestora fara proiect intocmit de un agent economic autorizat.

    (5) Orice echipament aflat in proprietatea utilizatorului, care poate constitui un pericol pentru bransament, in special prin suprapresiune, trebuie sa fie inlocuit sau proprietarul va lua masurile de siguranta ce se impun. In caz contrar, pe baza de dovezi, operatorul poate inchide bransamentul utilizatorului.

    (6) Instalatiile interioare de apa nu trebuie sa fie susceptibile, prin conceptie sau realizare, de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea retelelor publice de apa potabila cu materii reziduale, ape nocive sau orice alta substanta neadmisa de normativele de calitate in vigoare.

    (7) Utilizatorul trebuie sa permita autoritatilor abilitate de lege cu drept de control sa verifice instalatiile interioare in legatura cu efectele daunatoare pe care acestea le-ar putea avea asupra distributiei sau in legatura cu conformarea lor la normele de igiena, ori de cate ori exista indicii certe in acest sens.
   
ART. 43

    (1) Orice utilizator care dispune in interiorul proprietatii sale de alte instalatii de alimentare cu apa care nu provine din sistemul public de distributie a apei trebuie sa notifice operatorul/prestatorul serviciului despre acest fapt.

    (2) Este interzisa utilizarea instalatiilor interioare sau a bransamentului ca dispozitive de punere la pamant a instalatiilor electrice.

    (3) Nerespectarea prevederilor acestui articol antreneaza raspunderea utilizatorului si inchiderea bransamentului.
 
  ART. 44

    (1) Vana de concesie va fi manevrata numai de personalul specializat al operatorului/furnizorului. In cazuri speciale (avarii, reparatii interioare etc.) utilizatorul poate manevra robinetul/vana de inchidere care se afla in aval de apometru.

    (2) Demontarea partiala a bransamentului sau apometrului poate fi executata numai de catre operatorul/prestatorul serviciului.

  
ART. 45

    (1) Utilizatorul trebuie sa permita accesul liber si neconditionat al reprezentantului operatorului/prestatorului, care efectueaza citirea periodica a apometrului pe baza unui program convenit de comun acord intre furnizor si utilizator.

    (2) Utilizatorul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de apometru, a contorului de apa la locul de montaj si a vanelor ce echipeaza bransamentul, daca acestea se afla pe proprietatea sa. In caz contrar aceste masuri sunt in sarcina operatorului/furnizorului.

    (3) Orice reparatii si orice inlocuire de contor al carui sigiliu a fost rupt si care a fost deschis sau demontat ori a carui deterioare se datoreaza unei cauze straine sau unei functionari anormale in conditii de (inghet, incendiu, socuri exterioare sau furt) sunt efectuate de catre operatorul/prestatorul serviciului, pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului, daca s-a dovedit ca s-au produs
din vina acestuia.

        

ART. 46

    (1) Verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa (apometrului) se face ca obligatie legala a operatorului/prestatorului sau la solicitarea scrisa a utilizatorului.

    (2) In caz de inlocuire a contorului de apa din initiativa operatorului, utilizatorul va fi invitat in scris, din timp, pentru a asista la operatiunea de inlocuire si de inregistrare a indexului vechi si a indexului de pornire al noului contor. In cazul in care utilizatorul nu participa la efectuarea inlocuirii la data si la ora anuntate, operatorul va comunica acestuia in scris aceste date.

    (3) Utilizatorul are dreptul sa ceara in orice moment verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa. Verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa se face numai pe standuri de verificare autorizate, care apartin unui agent economic autorizat, agreat atat de operator, cat si de utilizator.

    (4) Daca verificarea este efectuata la cererea utilizatorului si contorul corespunde aprobarii de model si clasei de precizie a acestuia, atestata prin buletin de verificare metrologica, cheltuielile de verificare,montare si demontare sunt in sarcina utilizatorului. In caz contrar cheltuielile sunt in sarcina operatorului/prestatorului serviciului, care procedeaza, de asemenea, si la o rectificare a facturarii, luand in calcul un consum pausal pe perioada in care apometrul a fost defect.

  •     SECTIUNEA a 3-a


    Conditii de racordare si utilizare a serviciului de canalizare

        ART. 47

    (1) Partile componente ale unui racord de canalizare sunt:

    a) o constructie numita camin de racord, plasata pe domeniul public sau privat, folosita pentru controlul si intretinerea racordului, fiind vizibila si accesibila;

    b) un dispozitiv tip sifon, instalat in camin cu rolul de a garanta securitatea retelei si care permite totodata racordarea la reteaua de canalizare apartinand utilizatorului;

    c) o conducta de racordare, situata intre caminul de racord si reteaua publica de canalizare;

    d) un dispozitiv de legatura, realizat conform normelor tehnice in vigoare, permitand legarea conductei de racordare la reteaua publica de canalizare.

    (2) Delimitarea dintre reteaua publica de canalizare si instalatia interioara de canalizare apartinand utilizatorului este caminul de racord.

    (3) Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord cu toate componentele sale, apartine retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.
 
  ART. 48

    (1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in cazul intrarii sub presiune a retelei publice de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reteaua publica de canalizare.

    (2) Pe legaturile prevazute pentru golirea subsolurilor la canalizarea publica, in vederea evacuarii apelor provenite din retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare, in cazul unor defectiuni, se vor monta vane si clapete contra refularii.

    (3) Caminul de racord se amplaseaza astfel:

    a) la 1-2 m fata de cladire, la imobilele fara curte si fara imprejmuire;

    b) imediat dupa caminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite in terenuri sensibile de umezire (macroporice);

    c) la 1 m de imprejmuire in curtea imobilelor cu incinta inchisa;

    d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre cladire si canalul public este mai mica de 3 m.
   
ART. 49

    Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor este permisa numai daca prin aceasta:

    a) nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare si ale statiilor de epurare;

    b) nu se diminueaza capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari;

    c) nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare;

    d) nu se perturba procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza capacitatea acestora;

    e) nu se creeaza pericol de explozie;

    f) nu afecteaza calitatea apelor uzate si meteorice din sistemul public de canalizare.

        ART. 50

    (1) In reteaua publica de canalizare a apelor uzate se admite deversarea urmatoarelor categorii de ape uzate:

    a) ape uzate menajere;

    b) ape meteorice;

    c) ape uzate provenite din activitati economice.

    (2) Deversarea la canalizarea publica se poate face numai prin intermediul racordului.
   
ART. 51

    (1) Orice utilizator, persoana fizica sau juridica, care doreste sa fie racordat la sistemul public de canalizare, trebuie sa depuna la operatorul-furnizor de servicii de canalizare o cerere de racordare. Cererea va fi insotita de certificatul de urbanism, planul de incadrare in zona la scara de 1:500, si actul de proprietate sau o imputernicire data de proprietar.

    (2) La solicitarea avizului de racordare, in vederea evacuarii apelor uzate, solicitantul va pune la dispozitie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv estimari ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza a fi evacuate in canalizarile localitatilor, prezentand buletine de analiza a compozitiei si cronograma debitelor de ape uzate.

    (3) Pentru orice modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor, ca urmare a extinderii capacitatilor de productie, a modificarii tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a cere un nou aviz de bransare/racordare, de a obtine avizul inspectoratului de sanatate publica si avizul de gospodarire a apelor, iar operatorul are obligatia sa modifice contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor cu acesta.

      
   ART. 52

    Procedura urmata de operator pentru eliberarea avizului de racordare la sistemul de canalizare contine:

    a) analiza cantitatilor de apa uzata, solicitate a fi evacuate de utilizator, in corelatie cu retelele publice de canalizare existente in zona de amplasament, pe tipuri de apa uzata, si deciderea:

    1. aprobarii cererii de racordare a utilizatorului, daca reteaua/retelele de canalizare au capacitatea de preluare necesara noilor conditii, indicand amplasamentul caminelor de racord si, daca este necesar, necesitatea montarii unor statii de preepurare;

    2. amanarii aprobarii sau limitarii provizorii a debitelor preluate, daca executia racordului necesita realizarea unei redimensionari a retelei de canalizare sau a instalatiilor de epurare existente;

    b) eliberarea avizului de bransare de principiu:

    1. analiza proiectului intocmit de un proiectant autorizat, care contine solutiile tehnice care stabilesc numarul de racorduri necesare, traseul si diametrul racordului, pantele necesare etc.;

    2. eliberarea avizului de racordare definitiv.

  ART. 53

    In avizul de racordare definitiv si in contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor pentru preluare la canalizarea localitatilor a apelor uzate se vor specifica:

    a) debitele si concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate, evacuate in sectiunea de control;

    b) eventualele restrictii de evacuare la anumite ore;

    c) masuri de uniformizare a debitelor si concentratiilor substantelor poluante continute;

    d) obligatia montarii de debitmetre pe canalul de evacuare a apelor uzate si mentinerii lor in stare de functionare;

    e) obligatia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare.
   
  ART. 54

    (1) Executia lucrarilor de instalare a racordului se poate face dupa obtinerea autorizatiei de construire eliberata in conditiile legislatiei in vigoare.

    (2) Dupa instalarea racordului se convoaca, conform legii, comisia de receptie in vederea receptionarii lucrarilor executate.

    (3) Dupa receptionarea racordului se intocmeste intre operator si utilizator contractul de bransare si utilizare a apei potabile si de canalizare.

    (4) Dupa receptionare racordurile se inscriu, in conformitate cu prevederile legale, in evidenta mijloacelor fixe, ca proprietate a consiliului local, urmand ca exploatarea, intretinerea si repararea sa fie in atributiile operatorului/prestatorului serviciului.

    (5) Intretinerea, reparatiile si inlocuirea totala sau partiala a racordurilor situate pe domeniul public, precum si a caminului de racordare sunt in sarcina operatorului/prestatorului serviciului.

    (6) In cazul in care se face dovada ca stricaciunile, inclusiv cele cauzate tertilor, se datoreaza neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile interventiilor operatorului/prestatorului serviciului pentru remedierea situatiei sunt in sarcina utilizatorului vinovat, care este raspunzator de daunele provocate.

        ART. 55

    Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele si normativele in vigoare cu privire la conditiile si calitatea apelor uzate. In acest sens utilizatorul nu poate deversa in reteaua publica de canalizare ape uzate care in sectiunea de control contin:

    a) materii in suspensie, ale caror cantitate, marime si natura constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoaca depuneri sau stanjenesc curgerea normala;

    b) substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de canalizare si statiile de epurare a apelor uzate din localitati;

    c) substante de orice natura, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate sau care, impreuna cu aerul, pot forma amestecuri explozive;

    d) substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;

    e) substante cu grad ridicat de periculozitate;

    f) substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care sa contribuie la poluarea mediului inconjurator;

    g) substante colorante, ale caror cantitati si natura, in conditiile diluarii realizate in reteaua de canalizare si in statia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa in care se evacueaza apele epurate;

    h) substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;

    i) substante organice greu biodegradabile in cantitati ce pot influenta negativ procesul de epurare ale treptei biologice.

   
ART. 56

    (1) Apele uzate, provenite de la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele si institutele de cercetare medicala si veterinara, intreprinderi de ecarisaj, precum si de la orice fel de intreprinderi si institutii care, prin specificul activitatii lor, produc contaminare cu agenti patogeni (microbi, virusuri, oua de paraziti), pot fi evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor numai cu respectarea urmatoarelor masuri:

    a) la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice realizarea masurilor de dezinfectie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislatiei sanitare in vigoare;

    b) la laboratoarele institutelor care lucreaza cu produse patologice si la celelalte unitati mentionate realizarea masurilor de dezinfectie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislatiei sanitare in vigoare.

    (2) Realizarea masurilor prevazute la lit. a) si b) se va certifica periodic prin buletine de analiza, eliberate de catre inspectoratele de sanatate publica teritoriale, ce vor fi comunicate operatorilor care au in administrare si exploatare reteaua publica de canalizare si statia de epurare a localitatii.

        ART. 57

    In cazul in care in localitate exista un sistem public de canalizare, toti utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent daca au sau nu bransament propriu, au obligatia de a deversa apele uzate provenite din activitatile specifice fiecarui tip de utilizator numai in reteaua publica de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

        ART. 58

    (1) Utilizatorii din categoria agentilor economici, care deverseaza ape uzate industriale, vor trebui, daca operatorul/prestatorul serviciului o cere, sa fie dotati cu doua tipuri de racorduri distincte:

    a) un racord pentru ape menajere;

    b) un racord pentru ape industriale.


    (2) Fiecare dintre cele doua racorduri, respectiv racordul comun, daca s-a convenit astfel, va trebui sa fie dotat cu un camin, care constituie sectiunea de masura, pentru a se putea efectua prelevari de probe, in vederea stabilirii calitatii apei uzate debusate in reteaua publica de canalizare.

    (3) Un dispozitiv de obturare, permitand separarea retelei publice de utilizatorul industrial, poate fi plasat, din initiativa operatorului/prestatorului serviciului, pe racordul de ape uzate industriale.
   
    ART. 59

    (1) Utilizatorul are obligatia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel ca la deversarea in reteaua publica sa respecte indicatorii consemnati in avizul de racordare/bransare.

    (2) Operatorul poate efectua in sectiunea de masura prelevari de probe si controale in prezenta utilizatorului, in scopul de a verifica daca apele industriale uzate, deversate in reteaua publica, au calitatile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare.

    (3) Proba prelevata din sectiunea de masura va fi reprezentativa si suficienta cantitativ, astfel incat sa poata fi supusa analizelor fizico-chimice si sanitare, astfel:

    a) o treime va fi analizata prin grija operatorului;

    b) o treime prin grija utilizatorului;

    c) o treime va fi sigilata atat de operator, cat si de utilizator, constituind proba-martor, si va fi pastrata de una dintre cele doua parti in astfel de conditii care sa permita conservarea caracteristicilor din momentul prelevarii. Analiza acestei probe, efectuata de un laborator autorizat, agreat de ambele parti, este opozabila analizelor efectuate de oricare dintre cele doua parti.
   
ART. 60

    Legatura realizata intre caminul de racordare si reteaua de canalizare interioara a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este in sarcina exclusiva a utilizatorilor. Canalizarea si lucrarile de racord trebuie sa fie executate in conditii de etanseitate.

        ART. 61

    Este interzisa montarea oricarui dispozitiv sau instalatii care poate permite patrunderea apelor uzate in conducta de apa potabila sau industriala, fie prin aspirare datorata fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzata de o suprapresiune produsa in reteaua de evacuare.
       
ART. 62

    Inainte de orice racordare la retelele publice de canalizare operatorul/prestatorul serviciului de canalizare va verifica documentatia proiectului de realizare a instalatiilor interioare de canalizare, in sensul posibilitatilor tehnice de racordare si compatibilitatii celor doua retele.
   
ART. 63

    (1) Pentru controlul calitatii apelor deversate in reteaua publica de canalizare utilizatorii, agenti economici, care desfasoara activitati in urma carora rezulta ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat sa efectueze astfel de controale, buletine de analiza emise de un laborator autorizat.

    (2) Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

      
    Instalatiile/retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare
  
 ART. 64

    (1) Instalatia interioara de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de dupa apometru (punctul de delimitare), in sensul de curgere a apei, pana la armatura de utilizare. Reteaua interioara de alimentare cu apa apartine, ca obligatie de intretinere si reparatie, utilizatorului.

    (2) Instalatiile interioare de apa si de canalizare care deservesc doi sau mai multi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalatii apartinand partilor comune ale condominiului si intra ca obligatie de intretinere si reparatie in sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

    (3) Instalatiile interioare de apa si de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalatii ce apartin acestuia si intra ca obligatie de intretinere si reparatie in sarcina proprietarului.

    (4) Punctul de delimitare intre instalatiile apartinand partilor comune si instalatiile fiecarui proprietar al condominiului este teul de derivatie, respectiv cotul de racord, in cazul proprietarilor care au in proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinte, la reteaua interioara de distributie.
 

  ART. 65

    In cazul in care lucrarile de realizare a instalatiilor/retelelor interioare conduc la modificarea conditiilor initiale de contractare, acestea se vor efectua dupa obtinerea acordului operatorului. Contravaloarea probelor de presiune si dezinfectie va fi suportata de catre utilizator.
ART. 66

    (1) Se interzice executarea unor legaturi intre instalatii interioare prin care se distribuie apa cu destinatii diferite, precum si cele dintre conductele de apa potabila si conducte de apa, cu apa de alta calitate (nepotabila).

    (2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) si consecintele rezultate din aceasta raspunzator este detinatorul de instalatii.

    (3) Utilizatorii care au in dotare instalatii interioare ce folosesc apa din alte surse decat ale operatorului de zona (localitate) nu vor executa legaturi la reteaua de distributie apartinand sistemului public de alimentare cu apa.

    (4) Se interzice legatura directa intre conductele de aspiratie ale pompelor si bransament.
   
ART. 67

    (1) Utilizatorul are obligatia sa asigure functionarea normala a instalatiei/retelei interioare de alimentare cu apa; in acest sens va executa toate lucrarile de intretinere si reparatie ce se impun in vederea unei exploatari optime.

    (2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanta si indrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea starii tehnice a instalatiilor, etanseitatii si modului de utilizare a apei, in scopul evitarii pierderilor si utilizarii rationale a acesteia.
   
ART. 68

    (1) Instalatia/reteaua interioara de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseala si de terasa), conducte orizontale de legatura, coloane, conducte orizontale de evacuare la caminul de racord, care reprezinta limita retelei interioare (limita de proprietate).

    (2) Instalatia/reteaua interioara de canalizare apartine utilizatorului; operatorul nu are nici o obligatie privind buna functionare a retelei interioare de canalizare.

    (3) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalatii sanitare se va executa cu respectarea masurilor speciale contra refularii din colector spre subsol (cu clapete, cu statii de pompare a apelor uzate).

        ART. 69

    (1) Operatorul va intocmi un program anual de verificare si curatare periodica a retelei publice de canalizare.

    (2) Operatorul are obligatia sa intretina curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice si stradale, scop in care va efectua verificari si curatari periodice. In cazul ploilor torentiale operatorul va lua masuri operative de interventie in locurile inundate.

    (3) In cazul in care se constata producerea sistematica de inundatii in anumite puncte ale retelei publice de canalizare, operatorul impreuna cu autoritatile administratiei publice locale vor lua masuri de redimensionare a conductelor retelei publice de canalizare, multiplicare si/sau repozitionare a gurilor de scurgere-colectare.

    (4) Curatarea rigolelor si gratarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zapezilor, se va asigura prin grija administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile legale.

 

 

 


    Drepturile si obligatiile operatorilor si utilizatorilor

        ART. 70

    Operatorul are urmatoarele obligatii:

    a) sa respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apa si de canalizare;

    b) sa respecte prevederile prezentului regulament-cadru;

    c) sa ia masurile necesare pentru remedierea operativa a defectiunilor aparute la instalatiile sale, precum si de inlaturare a consecintelor si pagubelor rezultate;

    d) sa presteze serviciul de apa si de canalizare la toti utilizatorii cu care a incheiat contracte de furnizare/prestare si utilizare a serviciilor;

    e) sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizati/atestati;

    f) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti de organele administratiei publice locale;

    g) sa furnizeze date despre prestarea serviciului autoritatilor administratiei publice locale, precum si A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de autoritatile administratiei publice locale sau/si de A.N.R.S.C.;

    h) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

    i) sa furnizeze apa potabila la parametrii de potabilitate impusi de normativele in vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor si a presiunii de serviciu, prevazute in contract, indiferent de pozitia utilizatorului in schema de functionare;

    j) sa furnizeze apa industriala, in conditiile de calitate impuse de normativele in vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor si presiunilor de serviciu la utilizator, prevazute in contract, indiferent de pozitia utilizatorului in schema de functionare;

    k) sa asigure preluarea apelor uzate si meteorice la sistemul public de canalizare si sa verifice calitatea acestora;

    l) sa intretina si sa verifice functionarea contoarelor de masurare a debitelor, in conformitate cu prescriptiile metrologice;

    m) sa factureze cantitatile de apa furnizate si serviciile de canalizare prestate la valorile masurate prin intermediul contoarelor sau determinate conform cap. VIII, aducand la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif;

    n) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor, sa le verifice si sa ia masurile ce se impun, dupa caz. La sesizarile scrise operatorul va raspunde tot in scris, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora ;

    r) sa analizeze orice reclamatie privind facturarea in termen de maxim 30 de zile dar nu mai mult de 60 de zile fata de perioada reclamata. Dupa acest termen intervine prescriptia.

             ART. 71
   
    Operatorul are urmatoarele drepturi:

    a) sa opreasca temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fara instiintarea prealabila a utilizatorilor si fara sa-si asume raspunderea fata de acestia, in cazul unor avarii grave a caror remediere nu sufera amanare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalatiilor interioare ale utilizatorului sau care afecteaza buna functionare a sistemului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare;

    b) sa restrictioneze alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor, pe o anumita perioada, cu instiintarea prealabila, fara sa-si asume vreo raspundere fata de acestia, in cazul in care apar restrictionari justificate la sursa de apa sau la racordarea si punerea in functiune a unor noi capacitati din cadrul sistemului public de alimentare cu apa sau de canalizare ori a unor lucrari de intretinere planificate. Aceste restrictionari se fac cu aprobarea autoritatilor administratiei publice locale si cu consultarea agentiilor teritoriale ale A.N.R.S.C., dupa caz;

    c) sa incaseze contravaloarea serviciilor furnizate si sa aplice penalitatile legale;

    d) sa intrerupa sau sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului, in conditiile legii, cu notificare prealabila, la utilizatorii rau-platnici sau care nu-si respecta clauzele contractuale. Aceleasi masuri, inclusiv desfiintarea bransamentelor/racordurilor, se pot lua fata de utilizatorii clandestini, daca acestia nu au indeplinit conditiile impuse de operatori pentru legalizarea situatiei.

            ART. 72

    Utilizatorul are urmatoarele obligatii:

    a) sa respecte clauzele contractului de furnizare/prestare incheiat cu operatorul serviciului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare;

    b) toti utilizatorii, indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a asigura folosirea eficienta si rationala a apei preluate din reteaua publica de alimentare cu apa, prin incadrarea in normele de consum pe locatar, unitatea de produs sau puncte de folosinta, conform debitelor prevazute in standardele in vigoare;

    c) sa utilizeze apa numai pentru folosintele prevazute in contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor. In cazul in care utilizatorul doreste sa extinda instalatiile sau folosintele care fac obiectul unui contract, va instiinta/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Daca noile conditii impun, se vor modifica clauzele contractuale;

    d) utilizatorului ii este interzisa utilizarea apei in alte scopuri decat pentru folosinta proprie, sa o puna la dispozitie, gratuit sau nu, unei alte persoane fizice ori juridice sau unui intermediar, cu exceptia cazurilor de incendiu;

    e) sa mentina curatenia si sa intretina in stare corespunzatoare caminul de apometru/contor, daca se afla amplasat pe proprietatea sa;

    f) sa anunte imediat operatorul despre aparitia oricarei deteriorari sau descompletari aparute la caminul de apometru, care il deserveste, in cazul in care acesta nu se afla pe proprietatea sa;

    g) sa permita citirea contorului, daca acesta este amplasat pe proprietatea sa;

    h) sa nu utilizeze instalatiile interioare in alte scopuri decat cele prevazute in contract;

    i) sa execute lucrarile de intretinere si reparatii care ii revin, conform reglementarilor legale, la instalatiile interioare de apa pe care le are in folosinta, pentru a nu se produce pierderi de apa, sau, in cazul in care, prin functionarea lor necorespunzatoare, creeaza un pericol pentru sanatatea publica. Obligatia se extinde si la statiile de hidrofoare, rezervoare, statii de pompare interioare etc., care se afla in proprietatea utilizatorului;

    j) toti utilizatorii, agenti economici, care utilizeaza in procesul tehnologic apa potabila sunt obligati sa furnizeze operatorului/furnizorului informatii cu privire la consumurile prognozate pentru anul urmator;

    k) sa nu execute lucrari clandestine de ocolire a contorului;

    l) sa nu practice comunicari sau racordari intre conductele de apa rece potabila si conductele altor sisteme din interiorul constructiilor (apa calda menajera, incalzire);

    m) sa nu manevreze vanele dinainte de apometru in sensul de curgere a apei si sa foloseasca pentru interventii la instalatiile interioare numai robinetul sau vana de dupa apometru, in sensul de curgere a apei;

    n) sa nu influenteze in nici un fel indicatiile apometrului si sa pastreze intacta integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;

    o) sa achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator;

    p) sa nu evacueze in reteaua publica de canalizare deseuri, reziduuri, substante poluante sau toxice care incalca conditiile de descarcare impuse de normele tehnice in vigoare;

    q) detinatorii de surse proprii de apa potabila care au si calitatea de utilizatori ai serviciilor publice de alimentare cu apa sunt obligati: sa comunice operatorului/prestatorului serviciului data punerii in functiune a surselor proprii, in vederea facturarii debitelor utilizate din acestea si deversate in canalizarea publica. In acest scop au obligatia sa instaleze apometre, sa tina la zi registrul de evidenta, pe baza caruia sa se poata calcula si verifica debitul surselor proprii;

    r) sa anunte cu 15 zile inainte mutarea din imobil, solicitand fie schimbarea titularului de contract, fie desfiintarea bransamentului de apa si/sau a racordului de canalizare, in cazul desfiintarii imobilului. De asemenea, utilizatorul va anunta operatorul in toate cazurile in care apar schimbari ale datelor inscrise in contractul incheiat cu acesta.

            ART. 73
   
    Utilizatorul are urmatoarele drepturi:

    a) sa i se furnizeze sau sa i se presteze serviciile de alimentare cu apa si/sau de canalizare la nivelurile stabilite in contract;

    b) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

    c) sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale, in termen de 60 de zile de la data emiterii facturii;

    d) sa fie anuntat cu cel putin 48 de ore inainte despre opririle programate sau restrictionarile in furnizarea/prestarea serviciului;

    e) sa fie despagubit in cazurile incalcarii de catre operator a clauzelor contractuale care prevad si cuantifica valorile despagubirilor in functie de prejudiciul cauzat;

    f) sa fie informat despre modul de functionare a serviciilor de apa si de canalizare, despre deciziile luate de autoritatile administratiei publice locale, A.N.R.S.C. si de operator privind asigurarea acestor servicii;

    g) toti utilizatorii au dreptul de a avea montate pe bransamentele proprii ale imobilelor aparate de masurare / inregistrare a consumurilor de apa;

    h) utilizatorii au garantat dreptul de acces si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare.

   Copyright bransamente instalatii 2010 © realizare site: creatie-site-web.com